• KONKURS FOTOGRAFICZNY "Wokół nas - ludzie, miejsca, sytuacje..."
    • KONKURS FOTOGRAFICZNY "Wokół nas - ludzie, miejsca, sytuacje..."

    • 08.02.2021 10:01
    • Pomorze Zachodnie TO MY
     REGULAMIN VIII KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 2020/21
     „Wokół nas – ludzie, miejsca, sytuacje…”

     § 1. Postanowienia ogólne
     1. Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie.
     2. Celem konkursu jest:
     a) pogłębienie wiedzy o lokalnym życiu społecznym,
     b) wzmacnianie patriotyzmu regionalnego,
     c) popularyzacja walorów kulturowych województwa zachodniopomorskiego.
     3. Tematem konkursu jest prezentacja ludzi, miejsc i sytuacji związanych z Pomorzem Zachodnim.
     4. Konkurs jest jednoetapowy i mogą w nim brać udział uczniowie wszystkich typów szkół i placówek edukacyjnych.

     § 2. Warunki konkursu
     1. Do konkursu dopuszczone będą prace wydrukowane na papierze fotograficznym (format 25 x 38 lub 30 x 40) i przesłane również w wersji elektronicznej na płycie CD.
     2. Zdjęcie i płytę należy opisać:
     a) imię i nazwisko autora lub autorów,
     b) imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna,
     c) nazwa placówki,
     d) tytuł pracy.
     3. Kartę zgłoszenia (do pobrania na www.cen.edu.pl) oraz tylko jedną pracę danego autora należy przesłać do 26 lutego 2021 r. na adres: Centrum Edukacji Nauczycieli, ul. Ruszczyca 16, 75-654 Koszalin z dopiskiem „KONKURS FOTOGRAFICZNY" ( w naszej szkole zbiorczą kartę zgłoszenia wysyła pedagog szkolny).
     4. Nazwiska nagrodzonych i wyróżnionych uczestników zostaną opublikowane na www.cen.edu.pl do 31 marca 2021 r.
     5. Nagrody i dyplomy zostaną wręczone nagrodzonym i wyróżnionym uczniom w CEN w Koszalinie.
     Termin uroczystości będzie opublikowany na www.cen.edu.pl w dniu ogłoszenia wyników. Na naszym Facebooku zamieścimy nagrodzone i wyróżnione zdjęcia oraz ogłosimy konkurs

     § 3. Prawa autorskie Organizatorzy zastrzegają sobie prawo bezpłatnego prezentowania i publikowania fotografii konkursowych w celach promocyjnych na stronach internetowych.

     § 4. Postanowienia końcowe
     1. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
     2. Prace nie będę odsyłane autorom.

     mgr Sabina Derewońko
    • więcej
    • KONKURS FOTOGRAFICZNY "Zachodniopomorskie Porty na fotografii"

    • 27.10.2020 14:31
    • Samorząd Uczniowski zaprasza do wzięcia udziału w konkursie
     „Zachodniopomorskie Porty na fotografii”

     W związku z przypadającą w 2020 roku 70. rocznicą polskiej administracji w Portach Szczecin i Świnoujście, Zachodniopomorski Kurator Oświaty oraz Prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i  Świnoujście SA organizują konkurs pn. „Zachodniopomorskie Porty na fotografii”.

     Przedsięwzięcie skierowane jest do uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych z województwa zachodniopomorskiego.

     Zadaniem uczestników jest wykonanie zdjęcia przedstawiającego zachodniopomorskie porty należące do Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA.

     W naszej szkole istnieją 2 możliwości dostarczenia zdjęć i oświadczeń.

     1. Wykonane prace (podpisane imieniem i nazwiskiem zdjęcia w formacie JPG) należy przesłać wraz ze scanem oświadczenia rodzica/opiekuna do dnia 23 listopada 2020 r. na adres samorzad@lobialogard.pl

     2. Wykonane prace (podpisane imieniem i nazwiskiem zdjęcia w formacie JPG) należy przesłać do dnia 23 listopada 2020 r. na adres samorzad@lobialogard.pl , a oświadczenie można wrzucić do skrzynki pocztowej, która znajduje się na drzwiach wejściowych naszej szkoły.

     Nagrodzone zdjęcia zostaną wydane w formie kalendarza Kuratorium Oświaty w Szczecinie na rok 2021.

     Przedsięwzięcie organizowane jest w ramach, podpisanego 24 lutego br., porozumienia pomiędzy Kuratorium a Zarządem Portów.

                                                                          mgr Sabina Derewońko, mgr Monika Niewińska-Sęk


     OŚWIADCZENIE DO WYDRUKU

      

     Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu

      

     Zgoda rodziców/ opiekunów prawnych dziecka

      

      

     1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w konkursie „Zachodniopomorskie Porty na fotografii”

      

     …………………………………………………………………………………………

     (imię i nazwisko ucznia/uczennicy)

      

     1. Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się i w pełni akceptuję zapisy Regulaminu organizacji Konkursu, który został opublikowany na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Szczecinie.
     2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka, zawartych w załączniku nr 1 i 2 do Regulaminu, do celów związanych z udziałem w Konkursie. Wyrażam również zgodę na podanie ww. danych do publicznej wiadomości.

      

     Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

      

     • Administratorem Pani/Pana danych osobowych są:

     - Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecinie z siedzibą przy ul. Wały Chrobrego 4, Szczecin, tel. 91 442 75 00, e-mail: kuratorium@kuratorium.szczecin.pl

     • Kontakt do inspektora ochrony danych:

     - Zachodniopomorski Kurator Oświaty - e-mail: iod@kuratorium.szczecin.pl

     • Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji naboru uczestników do konkursu „Zachodniopomorskie Porty na fotografii”.
     • Dane osobowe będą przechowywane przez okres jednego miesiąca od zakończenia wymienionego przedsięwzięcia.
     • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia

     sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

     • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
     • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rejestracji udziału w wymienionym wyżej przedsięwzięciu.   

      

     • Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
     • Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
     • Dane nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

     Data: ………………………………            

      

     …………………………………………………………………………….……………

                                                     (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

      

      

      

      

    • więcej
    • Harmonogram Pracy Samorzadu Uczniowskiego w roku szkolnym 2020/2021

    • 04.12.2020 19:46
    • Plan pracy Samorządu Uczniowskiego
     przy Liceum Ogólnokształcącym im. Bogusława X w Białogardzie
     na rok szkolny 2020/2021


      


     Lp. 
              Uroczystość szkolna, impreza          Termin Osoba/y odpowiedzialna/e
     1. Kiermasz używanych podręczników IX 2020r. S. Derewońko
      A. Traczyk
     2. Wybory Samorządu Uczniowskiego X 2020r. S. Derewońko
     M. Niewińska-Sęk
     3. Konkurs na logo SU X 2020r. E. Medzińska
     4. Akcja "Szkoła pamięta" - odwiedziny grobów zmarłych pracowników szkoły XI 2020r. W. Itrich
     5. Konkursy przedmiotowe dla uczniów Szkół Podstawowych organizowane przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty XI 2020r.
      S. Derewońko
     K. Bąk

      
     6. VII Kokurs Wiedzy nt. HIV/AIDS XI 2020r.  S. Derewońko
     M. Niewińska-Sęk
     7. Akcja "Szlachetna paczka" XI - XII 2020r. E. Medzińska
     W. Itrich
     8. Ackja "Góra Grosza" XII 2020r. W. Itrich
     9. Mikołajki w szkole XII 2020r. E. Medzińska
     M. Niewińska-Sęk
     10. Tłusty czwartek 11. II 2021r. E. Medzińska
     11. DKMS - Dzień Dawcy szpiku III 2021r. S. Derewońko
     M. Niewińska-Sęk
     12. Dzień wiosny na sportowo III 2021r.  E. Medzińska
      E. Klikowicz
     D. Majewski
     13. Konkurs edukacyjno - fotograficzny "Architektura Białogardu" III 2021r. E. Medzińska
     M. Niewińska-Sęk
     S. Derewońko
     W. Itrich
     14. IV Piknik Młodych Naukowców IV 2021r.  
     Zespół ds. promocji szkoły

      
     15. Dzień autyzmu III - IV 2021r.
     S. Derewońko
      
      
     Białogard, 09.09.2020r.       
                             
      

                                                                                                            Opracowanie:   Elwira Medzińska
      

    • więcej