• Projekty unijne

     •  

             W szkole od 2006 r. realizowane są programy unijne, dzięki którym placówka pozyskała m. in. dwie pracownie komputerowe, Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej w bibliotece szkolnej, tablice interaktywne i wiele pomocy dydaktycznych do pracowni biologii, chemii, matematyki i informatyki.

      W latach 2006-2010 realizowane były następujące programy z wykorzystaniem środków unijnych:

      - „Pracownie komputerowe dla szkół” (2006 r.) - stworzono 19 stanowisk komputerowych dla uczniów, pozyskano dla pracowni serwer wraz z monitorem i systemem sieciowym, 2 drukarki sieciowe, 2 skanery, wideoprojektor i komputer przenośny;

      - „Pracownie komputerowe dla szkół” (2007 r.) - pozyskano kolejne stanowiska komputerowe  i sprzęt komputerowy;

      - „Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w Bibliotekach” (2007 r.) - stworzono 4 stanowiska komputerowe, pozyskano urządzenie wielofunkcyjne, pakiet encyklopedii multimedialnych;

      - „Przyjazna szkoła” (2007-2008) - na 600 zgłoszonych projektów wygrało 30, a w regionie zachodniopomorskim tylko białogardzkie LO. Uzyskane w ten sposób fundusze zostały przeznaczone na zajęcia pozalekcyjne, udostępniono szkole  platformę elektroniczną wymiany informacji, za pomocą której uczniowie mają możliwość ukończenia kursów e-learningowych oraz zorganizowanie zajęć wykorzystujących nowoczesne techniki multimedialne  (dla 30 osób), pozyskano  kamerę cyfrową.

      W czerwcu 2009 r. zostały złożone dwa wnioski na realizację kolejnych projektów unijnych. Pierwszy dotyczył realizacji dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z języków obcych i matematyki; drugi - realizacji zajęć z zakresu wspomagania psychologicznego młodzieży  wiejskiej i z małych miast.

      W latach 2010-2012 realizowane były dwa projekty ze środków EFS: „Wespół w Zespół z Matematyką bez Granic” i „As Kompetencji”, które objęły uczniów klas pierwszych. W pierwszym z tych projektów, realizowanym w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Matematycznym brali udział uczniowie z klas I a, c, d - przez cały trzyletni okres kształcenia odbywały się dodatkowe, bezpłatne zajęcia pozalekcyjne z matematyki w wymiarze 1 ha tygodniowo. Drugi projekt realizowany był w partnerstwie z Uniwersytetem Szczecińskim i firmą Combidata od drugiego semestru roku szkolnego 2009/2010 aż do sierpnia 2012 r. Uczniowie z klas I b i I c skorzystali z bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w ramach Ponadregionalnego Szkolnego Ruchu Naukowego wpływających na rozwój ich kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych. Zajęcia realizowane były w wymiarze 2 ha tygodniowo. Każdy uczeń brał udział w zajęciach prowadzonych przez kadrę dydaktyczną wyższych uczelni. Uczniowie mieli możliwość korzystania z nowoczesnych pomocy dydaktycznych i edukacyjnych zakupionych w ramach projektu. Udział
      w projekcie miał pozytywne przełożenie na wyniki  matur poprzez wsparcie edukacyjne w ramach prowadzonych zajęć oraz materiałów e-learningowych. Uzupełnieniem zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych były festiwale naukowe z nagrodami dla autorów najlepszych projektów (pierwszy z nich odbył się 21 czerwca 2010 r. w LO), pokazowe wykłady, wycieczki naukowe krajowe lub zagraniczne.

      Każdy z uczestników zajęć otrzymał pendrive i komplet materiałów szkolnych, natomiast szkoła otrzymała sprzęt multimedialny: laptop, rzutnik, tablice interaktywne, cyfrowy aparat fotograficzny, materiały biurowe, urządzenie wielofunkcyjne, tablice typu Flip-chart.

      W roku szkolnym 2010/2011 uczniowie klas pierwszych zostali objęci projektem „Kompetencje kluczowe drogą do kariery”. Projekt realizowany był przez 5 semestrów, w pierwszym  roku realizacji każdy z uczestników wziął udział w zajęciach z doradztwa zawodowego i kompetencyjnego, odbyły się wyjazdy na uczelnie w Poznaniu, Szczecinie i Gdańsku. Projekt był dużym wsparciem dla uczniów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych. Realizowane przez nauczycieli zagadnienia programowe miały na celu przygotowanie uczniów do świadomego wyboru ścieżki edukacyjnej i łagodnego wejścia na rynek pracy. Udział w projekcie gwarantował podniesienie poziomu nauczania,  zdobycie wyższych wyników na egzaminach maturalnych, nawiązanie kontaktów z innymi placówkami i uczelniami wyższymi, wzrost kwalifikacji nauczycieli, promocję i wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły. W ramach projektu w czasie ferii letnich w 2011 r. część uczniów z klasy I c wzięła udział w obozie naukowym w Człuchowie.

      W roku szkolnym 2011/2012 rozpoczęła się realizacja kolejnego  projektu „Szkoła sukcesu - ponadregionalny program rozwijania umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych  ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości i języków obcych”. Projekt realizowany był w latach 2011-2014 i obejmował  autorskie programy nauczania podstaw przedsiębiorczości i języka angielskiego przy wykorzystaniu platformy e-learningowej.  Projektem zostali objęci uczniowie z klas pierwszych, którzy  uczestniczyli co tydzień w stacjonarnych zajęciach z języka angielskiego i e-learningowych z podstaw przedsiębiorczości. W ramach projektu powstały Szkolne Koła Naukowe. Do realizacji ich programów wykorzystywano właśnie internetowe platformy e-learningowe. Połączenie tradycyjnych metod nauki z nowoczesnym kształceniem na odległość było efektywnym i atrakcyjnym sposobem uczenia. W ciągu trzech lat uczniowie wzięli udział w 300 godzinach lekcyjnych z języka angielskiego i 28 spotkaniach z nauczycielem podstaw przedsiębiorczości. Wszyscy zostali włączeni w ponadregionalny proces tworzenia i wzajemnej oceny, przygotowanych przez siebie projektów w trzech wersjach językowych: polskiej, niemieckiej i angielskiej. Projekt zakończył się w kwietniu 2014 r.

      W roku szkolnym 2012/2013  rozpoczęła się realizacja projektu „Dajmy sobie szansę” dla uczniów klas pierwszych. W jego ramach 45 uczniów brało udział w zajęciach pozalekcyjnych z j. angielskiego lub j. niemieckiego, matematyki, biologii, chemii. W ramach projektu odbył się 25 września 2014 r. wyjazd na Politechnikę Koszalińską, gdzie uczniowie, pod opieką  nauczycieli Jolanty Musiał, Jerzego Chojnackiego oraz Wandy Sawko, wzięli udział w Zachodniopomorskim Festiwalu Nauki. Była to ponad 70-osobowa grupa uczniów z klas drugich i trzecich. Także w ramach tego projektu grupa uczniów z klas drugich uczestniczyła w wycieczce programowej do Gdańska i Gdyni w marcu 2015r. W programie wyjazdu była m.in. zwiedzanie oraz wizyta na uczelni. Projekt zakończył się  31 sierpnia 2015 r.

      W roku szkolnym 2016/2017 rozpoczęto w szkole realizcję projektu „Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja", którego celem było poprawa ofert edukacyjnej LO, poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, doposażenie sal i szkolenia dla nauczycieli i rodziców. Działania oraz plan realizacji projektu zostały zaplanowane na podstawie opracowanych indywidualnych potrzeb szoły objętych wsparciem, ukierunkowanych na uczniów o różnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych. W ramach tego w szkole prowadzone były zajęcia pozalekcyjne, z uwzględnieniem zajęć rozwijających kompetencje kluczowe oraz zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. Projekt zakończył się w sierpniu 2019 r.

      Od roku szkolnego 2019/2020 w LO realizowany jest projekt "Fabryka kompetencji kluczowych", w ramach którego prowadzone są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki i języków obcych, indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe, stypendia naukowe dla uczniów, koła rozwijające z geografii, z biologii z zajęciami laboratoryjnymi, z chemii z zajęciami laboratoryjnymi, programistyczne z elementami mechatroniki, doposażono w sprzęt TiK, zakupiono zestawy wspomagające nauczanie programowania, doposażono pracownie: językową, biologiczną, chemiczną i geograficzną. Projekt zakończył się w sierpniu 2021 r.
       

      W roku szkolnym 2021/2022 realizowano projekt „Polska – niemiecka działalność transgraniczna mająca na celu zwalczanie skutków pandemii COVID – 19 poprzez edukację on-line w zakresie nauczania języków obcych i edukacji ekologicznej”.

       

  • Aktualności

   • Kontakt

    • Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X w Białogardzie
    • stacjonarny: 94 312-23-31
     komórkowy: 519 849 355
    • ul. Grunwaldzka 46
     78-200 Białogard
     Poland
    • Sekretariat czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00
    • ePUAP /LO_Bialogard/SkrytkaESP
  • Galeria zdjęć

    brak danych