• Regulamin Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego

    • Regulamin
     XI Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego

      

     w roku szkolnym 2023/2024

      

      

     § 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

     1. Organizatorem Konkursu jest Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X w Białogardzie (dalej: „Organizator”).
     2. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie klas VI, VII i VIII szkół podstawowych, oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych (dalej: „Uczestnik”).
     3. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
     4. Zasady Konkursu zawarte są w Regulaminie. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie internetowej: www.lobialogard.pl.
     5. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnicy akceptują zasady zawarte w Regulaminie.

      

     § 2. CELE I ZASADY KONKURSU

     1. Celem Konkursu jest rozwijanie zainteresowania językiem obcym, motywowanie do nauki języka angielskiego, zachęcanie uczniów do wykorzystywania swoich umiejętności językowych i popularyzowanie języka angielskiego.
     2. Każda szkoła może zgłosić do Konkursu maksymalnie 10 osób.
     3. Zgłoszenia uczestnictwa należy przesyłać do dnia 16 lutego 2024 r. na adres sekretariat@lobialogard.pl.
     4. W dniu Konkursu niepełnoletni Uczestnik zgłasza się z wypełnionym załącznikiem nr 1, a pełnoletni z załącznikiem nr 2 Regulaminu.
     5. Materiały konkursowe opracowywane są przez nauczycieli języka angielskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Bogusława X w Białogardzie.

      

     § 3. PRZEBIEG I TERMINY KONKURSU

     1. Konkurs polega na sprawdzeniu w formie testu znajomości języka angielskiego na poziomie wyższymi średnio-zaawansowanym. Test obejmuje zagadnienia gramatyczno-leksykalne, które sprawdzane są za pomocą zadań otwartych i zamkniętych. W teście przewiduje się

     m. in. następujące typy zadań: poprawa błędów (gramatyka), parafrazy (gramatyka), tłumaczenie fragmentów zdań (gramatyka i leksyka), test wielokrotnego wyboru (gramatyka i leksyka), słowotwórstwo,  „false friends” oraz czytanie ze zrozumieniem.

     2.    Konkurs odbędzie się dnia 21 lutego 2024 r., o godzinie 1100 w Liceum Ogólnokształcącym
     im. Bogusława X przy ulicy Grunwaldzkiej 46 w Białogardzie.

      

     § 4. NAGRODY

     1. W ramach Konkursu zostaną przyznane nagrody rzeczowe.
     2. Laureaci Konkursu wraz z opiekunami otrzymają zaproszenie na uroczyste podsumowanie Konkursu, podczas którego zostaną wręczone nagrody, a także pamiątkowe dyplomy.

      

     § 5. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

     1. W celu oceny prac Organizator powoła Komisję Konkursową.
     2. Nagrody za pierwsze 3 miejsca będą przyznawane w dwóch kategoriach:

     I. szkoły podstawowe,

     II. szkoły ponadpodstawowe.

     1. Tytuł laureata otrzymuje 6 uczniów z najwyższą sumą punktów, tzn. odpowiednio I, II i III miejsce według liczby punktów – 3 uczniów ze szkół podstawowych oraz 3 uczniów ze szkół ponadpodstawowych.
     2. Laureatami Konkursu zostaną uczniowie, których testy zostaną najwyżej ocenione przez Komisję Konkursową. Od ww. decyzji nie przysługuje odwołanie.

      

     § 6. WYNIKI KONKURSU ORAZ WRĘCZENIE NAGRÓD

     1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora.
     2. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni drogą elektroniczną lub telefonicznie przez Organizatora o wynikach, godzinie i miejscu wręczenia nagród.

      

     § 7. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

     1. Administratorem danych podanych przez Uczestnika Konkursu jest Organizator Konkursu.
     2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Jerzy Nowosielski. Można kontaktować się z nim poprzez telefon szkoły: 943122331 lub e-mail na adres: jerzynowosielski@lobialogard.pl.
     3. Dane osobowe podane przez Uczestnika Konkursu, będą przetwarzane w celu organizacji, promocji i przeprowadzenia Konkursu i publikacji informacji o laureatach Konkursu na stronie internetowej Organizatora, a także w celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych, zwanego dalej RODO.
     4. Dane osobowe laureatów Konkursu oraz osób odbierających nagrody mogą być przekazane fundatorom nagród w celu dopełnienia wymogów formalnych związanych z otrzymaniem nagród.
     5. Organizator przetwarza wskazane dane osobowe w celu:
      1. umożliwienia Uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału,
      2. umożliwienia przeprowadzenia Konkursu,
      3. opublikowania informacji o laureatach,
      4. archiwizacji dokumentów.
     6. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 lit. a. RODO.
     7. Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z wymaganiami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – przez czas określony w tych przepisach.

     8. Osoby, których dane osobowe przetwarza Organizator, mają prawo do:

       1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
       2. sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a

                także do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w     

                celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach    

                sprawowania władzy publicznej;

     c. ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

     d. wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych,   ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

     1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia

     Organizatorowi zorganizowania Konkursu oraz powiadomienia laureatów o przyznaniu nagród.

     10. Organizator nie przetwarza danych osobowych Uczestników Konkursu w sposób opierający się   wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

      

 • Aktualności

  • Kontakt

   • Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X w Białogardzie
   • stacjonarny: 94 312-23-31
    komórkowy: 519 849 355
   • ul. Grunwaldzka 46
    78-200 Białogard
    Poland
   • Sekretariat czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00
   • ePUAP /LO_Bialogard/SkrytkaESP
 • Galeria zdjęć

   brak danych