• Regulamin biblioteki

    • Regulamin biblioteki szkolnej przy Liceum Ogólnokształcącym

     im. Bogusława X w Białogardzie

      

      

     W LO im. Bogusława X działa Biblioteka i Centrum Informacji Multimedialnej.

      

      

     1. Biblioteka jest:

     1) interdyscyplinarną pracownią ogólnoszkolną, w której uczniowie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez bibliotekarza oraz indywidualnie pracują nad zdobywaniem i poszerzaniem wiedzy;

     2) ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców;

     3) ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej.

      

     2. Zadaniem biblioteki i Centrum Informacji Multimedialnej w szkole jest:

     1) gromadzenie i udostępnianie podręczników, materiałów edukacyjnych i innych materiałów bibliotecznych;

     2) tworzenie warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno – komunikacyjnymi;

     3) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianiai pogłębiania w nich nawyku czytania i uczenia się;

     4) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną uczniów, w tym w zakresie podtrzymywania tożsamości narodowej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych, mniejszości etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym;

     5) przeprowadzanie inwentaryzacji księgozbioru biblioteki szkolnej;

     6) organizowanie wystaw okolicznościowych.

      

     3. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:

     1) w zakresie pracy pedagogicznej:

     a) udostępnianie zbiorów biblioteki zgodnie z regulaminem;

     b) prowadzenie działalności informacyjnej i propagującej czytelnictwo;

     c) zapoznawanie uczniów z komputerowym systemem wyszukiwania informacji;

     d) udzielanie porad w doborze lektury w zależności od indywidualnych zainteresowań i potrzeb uczniów;

     e) prowadzenie zajęć z zakresu edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej;

     f) współpraca z nauczycielami i z innymi bibliotekami w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły, także w rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów i przygotowaniu ich do samokształcenia;

     2) w zakresie prac organizacyjno – technicznych:

     a) przedkładanie Dyrektorowi szkoły projektu budżetu biblioteki;

     b) troszczenie się o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę biblioteki;

     c) gromadzenie zbiorów zgodnie z potrzebami i możliwościami finansowymi szkoły;

     d) klasyfikowanie, katalogowanie, opracowywanie techniczne i konserwacja zbiorów;

     e) organizowanie warsztatu działalności informacyjnej;

     f) prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki, statystyki dziennej, okresowej, indywidualnego pomiaru aktywności czytelniczej uczniów;

     g) opracowanie rocznego planu pracy biblioteki;

     h) składanie do Dyrektora szkoły rocznego sprawozdania z pracy biblioteki i oceny stanu czytelnictwa w szkole;

     i) korzystanie z dostępnych technologii informacyjnych i doskonalenie warsztatu pracy.

      

     4. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor szkoły, który:

     1) zapewnia pomieszczenia i ich wyposażenie warunkujące prawidłową pracę biblioteki, bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia;

     2) zatrudnia bibliotekarzy z odpowiednimi kwalifikacjami bibliotekarskimi i pedagogicznymi według obowiązujących norm etatowych oraz zapewnia im warunki do doskonalenia zawodowego;

     3) przydziela na początku każdego roku kalendarzowego środki finansowe na działalność biblioteki;

     4) zatwierdza przydziały czynności nauczycielom bibliotekarzom;

     5) wyznacza w planie lekcji godziny na realizację zajęć w ramach edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej;

     6) inspiruje i kontroluje współpracę grona pedagogicznego z biblioteką w tworzeniu systemu edukacji czytelniczej, informacyjnej oraz medialnej w szkole;

     7) zarządza skontrum zbiorów biblioteki, odpowiada za ich protokolarne przekazanie przy zmianie bibliotekarza;

     8) nadzoruje i ocenia pracę biblioteki.

      

     5. Wydatki biblioteki pokrywane są z budżetu szkoły lub dotowane przez Radę Rodziców.

      

     6. Regulamin biblioteki:

     1) biblioteka szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku;

     2) ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły;

     3) wszystkich korzystających ze zbiorów bibliotecznych obowiązuje dbałość o wypożyczone książki i materiały;

     4) z księgozbioru podręcznego można korzystać tylko i wyłącznie w czytelni biblioteki;

     5) czytelnik zobowiązany jest uzyskać zgodę bibliotekarza na sporządzenie kserokopii z materiałów bibliotecznych;

     6) jednocześnie można wypożyczyć cztery książki na okres dwóch tygodni, ale w szczególnie uzasadnionych przypadkach biblioteka może zwiększyć liczbę wypożyczonych książek (np. olimpijczykom, maturzystom, itp.), a także przedłużyć termin ich zwrotu;

     7) szkoła umożliwia korzystanie z zasobów biblioteki w okresie ferii zimowych i letnich;

     8) czytelnik, który w wyznaczonym terminie nie zwraca książek do biblioteki, zostanie ukarany ustnym upomnieniem lub pisemną uwagą przez bibliotekarza lub wychowawcę;

     9) czytelnik może zwrócić się do bibliotekarza o rezerwację potrzebnej mu pozycji;

     10) czytelnik może, pod nadzorem bibliotekarza, korzystać z komputerowego wyszukiwania informacji bibliograficznych;

     11) czytelnik, w przypadku zniszczenia lub zagubienia książki oraz innych materiałów, zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję lub inną wskazaną przez bibliotekarza;

     12) czytelnik korzystający z biblioteki i czytelni szkolnej zobowiązany jest do dbałości o mienie szkolne, a także ład i porządek na swoim stanowisku pracy;

     13) czytelnik, który kończy szkołę, jest zobowiązany zwrócić do biblioteki wszystkie wypożyczone materiały przed końcem roku szkolnego.


                                                                                                                                                

 • Aktualności

  • Kontakt

   • Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X w Białogardzie
   • stacjonarny: 94 312-23-31
    komórkowy: 519 849 355
   • ul. Grunwaldzka 46
    78-200 Białogard
    Poland
   • Sekretariat czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00
   • ePUAP /LO_Bialogard/SkrytkaESP
 • Galeria zdjęć

   brak danych