• KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZNIÓW I ICH RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW

      W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. BOGUSŁAWA X W BIAŁOGARDZIE

       

      Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informuję, iż:

      1. Administratorem danych osobowych ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów jest Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X, ul. Grunwaldzka 46, 78-200 Białogard, reprezentowane przez dyrektora Pana Daniela Glinkę.
      2. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się telefonicznie pod numerem telefonu szkoły 943122331.
      3. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
       1. dane osobowe ucznia wraz z powiązanymi z nim danymi rodzica/prawnego opiekuna w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami oświatowymi;
       2. dane osobowe ucznia związane z udziałem ucznia w konkursach organizowanych w szkole i poza nią na podstawie podpisanych zgód, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO (jeżeli to Pani/Pana dotyczy);
       3. publikacji wizerunku oraz danych osobowych w celach informacyjno-promocyjnych w materiałach drukowanych (w tym promocyjnych), prasie lokalnej, telewizji oraz na stronie internetowej i portalach społecznościowych na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i art. 81 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017, poz. 880) (jeżeli to Pani/Pana dotyczy).
      4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wymienionych w pkt. 3a jest wymogiem ustawowym, a Podanie danych wymienionych w punktach 3b-3c wymaga pisemnej zgody.
      5. Odbiorcami danych osobowych mogą być jedynie organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
      6. Dane osobowe ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów nie będą przekazywane do państw trzecich.
      7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
      8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych ucznia i powiązanych z nimi danych rodzica/prawnego opiekuna oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (o ile pozwalają na to przepisy prawa), prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszystkie wymienione prawa wymagają pisemnej formy np. poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w Sekretariacie Szkoły lub w postaci wiadomości wysłanej na adres e-mail: sekretariat@lobialogard.pl.
      9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów narusza przepisy RODO.
      10. Przekazane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również
       w formie profilowania.
  • Aktualności

   • Kontakt

    • Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X w Białogardzie
    • stacjonarny: 94 312-23-31 komórkowy: 519 849 355
    • ul. Grunwaldzka 46 78-200 Białogard Poland
    • Sekretariat czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00
    • ePUAP /LO_Bialogard/SkrytkaESP
  • Galeria zdjęć

    brak danych