• Rada Rodziców

     •  

      Skład zarządu Rady Rodziców:

      • Agnieszka Statkiewicz – przewodnicząca
      • Agnieszka Grund – wiceprzewodnicząca
      • Wioleta Cygan-Rudzińska – skarbnik

       

      Komisja Rewizyjna:

      • Edyta Bahr
      • Dorota Gilich
      • Katarzyna Budzyła

       

      Komisja Skrutacyjna:

      • Agnieszka Kica
      • Beata Żądkowska
      • Edyta Angrot

       

       

      KONTO RADY RODZICÓW

       

      Nazwa Banku :

      Bank Pekao SA, I Oddział w Białogardzie

      ul. Wojska Polskiego 15

      78-200 Białogard

       

      Konto Rady Rodziców:

      Rada Rodziców przy Liceum Ogólnokształcącym

      im. Bogusława X w Białogardzie

      58 1240 3666 1111 0010 1044 7049

                                                                      

       

      Regulamin Rady Rodziców

       

       

      I. Postanowienia ogólne

       

      §1

      1. Rada Rodziców, zwana dalej „Radą”, reprezentuje ogół rodziców uczniów.
      2. Rada działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

       

      §2

      1. Rada liczy minimum tylu członków, ile jest oddziałów w szkole.
      2. Kadencja Rady trwa rok.
      3. W uzasadnionych przypadkach, jeśli w czasie kadencji, ze składu Rady ubędzie więcej niż 1/3 członków, dopuszcza się zorganizowanie wyborów uzupełniających skład Rady.
      4. Decyzję o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających podejmuje Rada w głosowaniu jawnym.

       

      §3

      1. Rada może tworzyć komisje i zespoły zadaniowe mające charakter opiniująco-doradczy.

       

      II. Wybory do Rady

       

      §4

      1. Wybory do Rady przeprowadzane są corocznie na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału.
      2. Rodzice uczniów danego oddziału, zgromadzeni na zebraniu, wybierają spośród siebie Radę Oddziałową.
      3. Rada Oddziałowa powinna liczyć nie mniej niż trzy osoby. O liczebności Rady Oddziałowej decydują rodzice danego oddziału.
      4. Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice uczniów danego oddziału. Jednego ucznia może reprezentować w wyborach tylko jeden rodzic.

       

      §5

      1. Wybory Rad Oddziałowych przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana w głosowaniu jawnym spośród uczestników zebrania. Do komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące do Rady Oddziałowej.

       

      §6

      1. Wybory Rad Oddziałowych odbywają się w głosowaniu tajnym na zasadach ustalonych przez rodziców uczestniczących w zebraniu.

       

      §7

      1. Rada Oddziałowa wybiera spośród siebie przedstawiciela do Rady Rodziców szkoły.
      2. Na wniosek rodziców uczestniczących w zebraniu, przedstawicieli Rady Oddziałowej do Rady Rodziców szkoły może wybierać ogół rodziców uczestniczących w zebraniu, w głosowaniu tajnym, spośród wybranych członków Rady Oddziałowej.

       

      §8

      1. Obwieszczenie wyników wyborów, podanie do wiadomości składu Rady i zwołanie pierwszego posiedzenia Rady należy do obowiązków Dyrektora.
      2. Pierwsze posiedzenie Rady powinno odbyć się nie później niż 14 dni od terminu wyborów.

       

      III. Władze Rady

       

      §9

      1. Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego, zastępcę i skarbnika.

       

      §10

      1. Rada wybiera spośród siebie Komisję Rewizyjną. Komisja Rewizyjna liczy nie mniej niż trzy osoby. Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego.

       

      §11

      1. Przewodniczący Rady organizuje prace Rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady, reprezentuje Radę na zewnątrz, odpowiada za dokumentację Rady i protokołowanie jej posiedzeń.
      2. Zastępca przewodniczącego Rady przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności.
      3. Skarbnik Rady odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym przez Radę.

       

      §12

      1. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest kontrolowanie:

                  a. realizowania uchwał podejmowanych przez Radę Rodziców,

      b. gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców.

      1. Rada Rodziców składa coroczne sprawozdania ogółowi rodziców wraz z wnioskami pokontrolnymi.

       

      IV. Posiedzenia Rady

       

      §13

      1. Posiedzenia Rady odbywają się w terminach ustalonych w rocznym harmonogramie, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
      2. Poza terminami ustalonymi w harmonogramie, posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący powiadamiając członków Rady co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie Rady w trybie pilnym, bez zachowania 7-dniowego terminu.
      3. Posiedzenia Rady mogą być również zwoływane w każdym czasie, z inicjatyw 1/3 składu Rady oraz na wniosek Dyrektora, Rady Pedagogicznej lub Samorządu Uczniowskiego.

       

      §14

      1. Członkowie Rady, na 7 dni przed posiedzeniem, otrzymują projekt porządku obrad.
      2. W posiedzeniach Rady może brać udział, z głosem doradczym, Dyrektor lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady.
      3. Posiedzenia Rady są ważne, o ile obecnych jest co najmniej połowa członków Rady.

       

      §15

      1. Posiedzenia Rady są protokołowane.
      2. Protokoły posiedzeń Rady są przyjmowane przez Radę w drodze głosowania na następnym posiedzeniu Rady.

       

       

      V. Podejmowanie uchwał

       

      §16

      1. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.
      2. W sprawach personalnych, a także na formalny wniosek członków Rady, głosowanie odbywa się w trybie tajnym.

       

      §17

      1. Uchwały Rady numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym.

       

      §18

      1. Opinie Rady wydawane są w takim samym trybie jak uchwały.

       

      VI. Kompetencje Rady Rodziców

       

      §19

      1. Występowanie do Dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
      2. Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły.
      3. Opiniowanie programu  poprawy efektywności kształcenia i wychowania.
      4. Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora szkoły.

       

      VII. Fundusze Rady

       

      §20

       

                Rada może gromadzić fundusze przeznaczone na działalność statutową szkoły. Środki
                z funduszu Rady Rodziców mogą być przeznaczone na:

      1. pomoc materialną dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci sfinansowania dożywiania, odzieży, podręczników i zapomóg,
      2. dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym,
      3. finansowanie delegacji uczniów wyjeżdżających na konkursy i olimpiady przedmiotowe,
      4. wiązanki okolicznościowe związane z uroczystościami szkolnymi, lokalnymi i państwowymi,
      5. nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów,
      6. dofinansowanie klasowych wycieczek,
      7. zakup książek, środków dydaktycznych, sprzętu multimedialnego,
      8. wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem księgowości oraz podróże służbowe uczniów i przedstawicieli Rady Rodziców,
      9. zakup prasy i periodyków na wyposażenie biblioteki szkolnej,
      10. zakup mebli szkolnych i sprzętu sportowego,
      11. inne, zgodne z potrzebami Rady Rodziców.

                Wysokość dofinansowania uzależniona jest od posiadanych środków finansowych na koncie Rady Rodziców.

       

      §21

       

                 Środki pochodzące z innych źródeł mogą być wydatkowane na:

      1. dofinansowanie celów ustalonych w §20,
      2. finansowanie własnych projektów Rady Rodziców jak budowa nowych pracowni, wyposażenie szkoły w określony sprzęt i aparaturę, remonty bieżące infrastruktury szkolnej, renowację urządzeń sportowo-rekreacyjnych itp.
      3. inne cele realizowane uchwałą Rady Rodziców,
      4. dofinansowanie działalności statutowej szkoły.

       

      §22

      1. Szczegółowe zasady wydatkowania funduszu ustala corocznie Rada w planie finansowym wydatków.

       

      §23

                Pisemne wnioski o środki z funduszu Rady mogą składać:

      1. Dyrektor,
      2. Rada Pedagogiczna,
      3. Samorząd Uczniowski.

       

      §24

           1.  Rada ma wydzielone konto bankowe.

           2. Środkami zgromadzonymi na koncie dysponuje Rada poprzez dwie upoważnione osoby: przewodniczącego i skarbnika.

       

      §25

           1. Dokumenty finansowe przed zaksięgowaniem zatwierdza skarbnik Rady.

       

      VIII. Postanowienia końcowe

       

      §26

           1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

       

       

       

       


       

  • Aktualności

   • Kontakt

    • Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X w Białogardzie
    • sekretariat@lobialogard.pl
    • stacjonarny: 94 312-23-31 komórkowy: 519 849 355
    • ul. Grunwaldzka 46 78-200 Białogard Poland
    • Sekretariat czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00
    • ePUAP /LO_Bialogard/SkrytkaESP
  • Galeria zdjęć

    brak danych