• KONKURS FOTOGRAFICZNY "Zachodniopomorskie Porty na fotografii"

   • 27.10.2020 14:31
   • Samorząd Uczniowski zaprasza do wzięcia udziału w konkursie
    „Zachodniopomorskie Porty na fotografii”

    W związku z przypadającą w 2020 roku 70. rocznicą polskiej administracji w Portach Szczecin i Świnoujście, Zachodniopomorski Kurator Oświaty oraz Prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i  Świnoujście SA organizują konkurs pn. „Zachodniopomorskie Porty na fotografii”.

    Przedsięwzięcie skierowane jest do uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych z województwa zachodniopomorskiego.

    Zadaniem uczestników jest wykonanie zdjęcia przedstawiającego zachodniopomorskie porty należące do Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA.

    W naszej szkole istnieją 2 możliwości dostarczenia zdjęć i oświadczeń.

    1. Wykonane prace (podpisane imieniem i nazwiskiem zdjęcia w formacie JPG) należy przesłać wraz ze scanem oświadczenia rodzica/opiekuna do dnia 23 listopada 2020 r. na adres samorzad@lobialogard.pl

    2. Wykonane prace (podpisane imieniem i nazwiskiem zdjęcia w formacie JPG) należy przesłać do dnia 23 listopada 2020 r. na adres samorzad@lobialogard.pl , a oświadczenie można wrzucić do skrzynki pocztowej, która znajduje się na drzwiach wejściowych naszej szkoły.

    Nagrodzone zdjęcia zostaną wydane w formie kalendarza Kuratorium Oświaty w Szczecinie na rok 2021.

    Przedsięwzięcie organizowane jest w ramach, podpisanego 24 lutego br., porozumienia pomiędzy Kuratorium a Zarządem Portów.

                                                                         mgr Sabina Derewońko, mgr Monika Niewińska-Sęk


    OŚWIADCZENIE DO WYDRUKU

     

    Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu

     

    Zgoda rodziców/ opiekunów prawnych dziecka

     

     

    1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w konkursie „Zachodniopomorskie Porty na fotografii”

     

    …………………………………………………………………………………………

    (imię i nazwisko ucznia/uczennicy)

     

    1. Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się i w pełni akceptuję zapisy Regulaminu organizacji Konkursu, który został opublikowany na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Szczecinie.
    2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka, zawartych w załączniku nr 1 i 2 do Regulaminu, do celów związanych z udziałem w Konkursie. Wyrażam również zgodę na podanie ww. danych do publicznej wiadomości.

     

    Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

     

    • Administratorem Pani/Pana danych osobowych są:

    - Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecinie z siedzibą przy ul. Wały Chrobrego 4, Szczecin, tel. 91 442 75 00, e-mail: kuratorium@kuratorium.szczecin.pl

    • Kontakt do inspektora ochrony danych:

    - Zachodniopomorski Kurator Oświaty - e-mail: iod@kuratorium.szczecin.pl

    • Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji naboru uczestników do konkursu „Zachodniopomorskie Porty na fotografii”.
    • Dane osobowe będą przechowywane przez okres jednego miesiąca od zakończenia wymienionego przedsięwzięcia.
    • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia

    sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

    • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
    • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rejestracji udziału w wymienionym wyżej przedsięwzięciu.   

     

    • Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
    • Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
    • Dane nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

    Data: ………………………………            

     

    …………………………………………………………………………….……………

                                                    (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

     

     

     

     

   • Wróć do listy artykułów