Menu główne

Regulamin

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego przy  Liceum Ogólnokształcącym im. Bogusława X w Białogardzie

 

Regulamin zawiera:

1. Postanowienia ogólne

2. Cele działalności Samorządu Uczniowskiego

3. Zadania Samorządu Uczniowskiego

4. Uprawnienia Samorządu Uczniowskiego

5. Zasady tworzenia Samorządu Uczniowskiego

6. Obowiązki władz szkolnych wobec Samorządu Uczniowskiego

7. Obowiązki opiekuna Samorządu Uczniowskiego

8. Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego

9. Postanowienia końcowe

 

1. Postanowienia ogólne

W Liceum Ogólnokształcącym im. Bogusława X w Białogardzie tworzy się Samorząd Uczniowski, zwany dalej Samorządem.

 

2. Cele działalności Samorządu Uczniowskiego

1. Uczestniczenie uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych i dydaktycznych.

2. Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i wzajemnego wspierania się, przyjmowanie współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.

3. Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stworzenie warunków do aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny uczniów.

 

3. Zadania Samorządu Uczniowskiego

1. Przedstawianie władzom szkolnym opinii i potrzeb uczniów, reprezentowanie  interesów społeczności uczniowskiej.

2. Współdziałanie z władzami i organami szkoły celem zapewnienia uczniom należytych warunków do nauki i udzielanie pomocy uczniom w trudnej sytuacji materialnej.

3. Współudział w organizowaniu zajęć kulturalnych, oświatowych, sportowych oraz rozrywkowych. Dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne. Inspirowanie do udziału w pracach społecznych w szkole i środowisku.

4. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom mającym trudności w opanowaniu materiału nauczania.

5. Rozstrzyganie konfliktów między uczniami, zapobieganie konfliktom między uczniami i nauczycielami, a w przypadku pojawienia się konfliktu, zgłaszanie go poprzez opiekuna Samorządu dyrektorowi szkoły i Radzie Pedagogicznej.

6. Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie tradycji szkoły.

 

4. Uprawnienia Samorządu Uczniowskiego

Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

 

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami;

 

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

 

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

 

4) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej;

 

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi;

 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.

 

5. Zasady tworzenia Samorządu Uczniowskiego

1. Wszyscy uczniowie szkoły należą do Samorządu Uczniowskiego.

2. Przedstawiciele samorządów klasowych są kandydatami do organów Samorządu Uczniowskiego.

3. Wybory do organów Samorządu Uczniowskiego odbywają się na zasadach demokratycznych w drodze głosowania powszechnego, równego i tajnego pod przewodnictwem opiekuna Samorządu.

4. Wyłonione w wyborach organy Samorządu Uczniowskiego wybierają spośród siebie przewodniczącego, zastępcę, skarbnika i sekretarza.

6. Kadencja organów Samorządu Uczniowskiego trwa rok szkolny.

7. Uczniowie mają prawo odwołać organy Samorządu na wniosek podpisany przez 20% uczniów szkoły.

 

6. Obowiązki władz szkolnych wobec Samorządu Uczniowskiego

1. Udzielanie pomocy Samorządowi w całokształcie jego działalności, a w szczególności w przedsięwzięciach wymagających udziału pracowników szkoły.

2. Zapoznanie Samorządu Uczniowskiego z tymi zagadnieniami planu działalności wychowawczej szkoły, których realizacja uzależniona jest od aktywności i inicjatywy samej młodzieży.

3. Zapewnienia warunków materialnych i organizacyjnych niezbędnych do działalności Samorządu.

4. Wysłuchanie i wykorzystywanie opinii uczniowskich oraz informowanie o zajętym przez władze szkolne stanowisku.

5. Czuwanie nad zgodnością działalności Samorządu Uczniowskiego z celami wychowawczymi szkoły.

6. Sprawowanie nadzoru i udzielanie pomocy w zakresie zgodnego z obowiązującymi przepisami gospodarowania środkami finansowymi.

7. Zapewnienie koordynacji działalności Samorządu Uczniowskiego z działalnością organów szkoły.

8. Powoływanie na opiekuna Samorządu Uczniowskiego nauczyciela wybranego w demokratycznych wyborach przez wszystkich uczniów.

9. Dyrektor szkoły ma obowiązek zawiesić i uchylić uchwałę Samorządu, jeżeli jest ona sprzeczna z prawem lub celami wychowawczymi szkoły.

 

7. Obowiązki opiekuna Samorządu Uczniowskiego

1 Udzielanie pomocy w realizacji zadań wymagających udziału nauczycieli i Dyrektora szkoły.

2. Zapewnienie, z upoważnienia dyrektora szkoły, niezbędnych warunków organizacyjnych do samorządnej działalności młodzieży.

3. Czuwanie nad prawidłowym działaniem Samorządu, w tym również w zakresie dysponowania jego funduszami.

4. Informowanie młodzieży o uchwałach Rady Pedagogicznej w sprawach uczniowskich.

5. Inspirowanie nauczycieli do współpracy z Samorządem Uczniowskim.

6. Uczestnictwo w ocenie prac Samorządu Uczniowskiego dokonanej przez Dyrektora i Radę Pedagogiczną.

 

8. Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego

Dokumentację Samorządu tworzą:

-  Regulamin Samorządu

-  Ordynacja Wyborcza  

-  Roczne plany pracy   

-  Roczne sprawozdania z działalności.

 

9. Postanowienia końcowe

1. Sprawy wymagające współdziałania Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców z Samorządem powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron.

2. Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu negatywnie oceniani.

3. Niniejszy Regulamin stosuje się łącznie ze Statutem Szkoły od dnia uchwalenia.     

 

 

 

DYREKTOR SZKOŁY                    OPIEKUNOWIE SU                               PRZEWODNICZĄCA SU

mgr inż. Daniel Glinka            mgr  Sabina Derewońko                                  Aleksandra Zielińska

                                           mgr  Elżbieta Klikowicz

                                           mgr Monika Niewińska-Sęk

 

 

 


 


  

 
   
 
 

Aktualności

Kontakt

  • Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X w Białogardzie
    ul. Grunwaldzka 46
    78-200 Białogard
  • stacjonarny: 94 312-23-31
    komórkowy: 519 849 355

Galeria zdjęć