Menu główne

Regulaminy

Regulamin biblioteki

Regulamin biblioteki szkolnej przy Liceum Ogólnokształcącym

im. Bogusława X w Białogardzie

 

 

W LO im. Bogusława X działa Biblioteka i Centrum Informacji Multimedialnej.

 

 

1. Biblioteka jest:

1) interdyscyplinarną pracownią ogólnoszkolną, w której uczniowie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez bibliotekarza oraz indywidualnie pracują nad zdobywaniem i poszerzaniem wiedzy;

2) ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców;

3) ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej.

 

2. Zadaniem biblioteki i Centrum Informacji Multimedialnej w szkole jest:

1) gromadzenie i udostępnianie podręczników, materiałów edukacyjnych i innych materiałów bibliotecznych;

2) tworzenie warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno – komunikacyjnymi;

3) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianiai pogłębiania w nich nawyku czytania i uczenia się;

4) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną uczniów, w tym w zakresie podtrzymywania tożsamości narodowej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych, mniejszości etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym;

5) przeprowadzanie inwentaryzacji księgozbioru biblioteki szkolnej;

6) organizowanie wystaw okolicznościowych.

 

3. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:

1) w zakresie pracy pedagogicznej:

a) udostępnianie zbiorów biblioteki zgodnie z regulaminem;

b) prowadzenie działalności informacyjnej i propagującej czytelnictwo;

c) zapoznawanie uczniów z komputerowym systemem wyszukiwania informacji;

d) udzielanie porad w doborze lektury w zależności od indywidualnych zainteresowań i potrzeb uczniów;

e) prowadzenie zajęć z zakresu edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej;

f) współpraca z nauczycielami i z innymi bibliotekami w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły, także w rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów i przygotowaniu ich do samokształcenia;

2) w zakresie prac organizacyjno – technicznych:

a) przedkładanie Dyrektorowi szkoły projektu budżetu biblioteki;

b) troszczenie się o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę biblioteki;

c) gromadzenie zbiorów zgodnie z potrzebami i możliwościami finansowymi szkoły;

d) klasyfikowanie, katalogowanie, opracowywanie techniczne i konserwacja zbiorów;

e) organizowanie warsztatu działalności informacyjnej;

f) prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki, statystyki dziennej, okresowej, indywidualnego pomiaru aktywności czytelniczej uczniów;

g) opracowanie rocznego planu pracy biblioteki;

h) składanie do Dyrektora szkoły rocznego sprawozdania z pracy biblioteki i oceny stanu czytelnictwa w szkole;

i) korzystanie z dostępnych technologii informacyjnych i doskonalenie warsztatu pracy.

 

4. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor szkoły, który:

1) zapewnia pomieszczenia i ich wyposażenie warunkujące prawidłową pracę biblioteki, bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia;

2) zatrudnia bibliotekarzy z odpowiednimi kwalifikacjami bibliotekarskimi i pedagogicznymi według obowiązujących norm etatowych oraz zapewnia im warunki do doskonalenia zawodowego;

3) przydziela na początku każdego roku kalendarzowego środki finansowe na działalność biblioteki;

4) zatwierdza przydziały czynności nauczycielom bibliotekarzom;

5) wyznacza w planie lekcji godziny na realizację zajęć w ramach edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej;

6) inspiruje i kontroluje współpracę grona pedagogicznego z biblioteką w tworzeniu systemu edukacji czytelniczej, informacyjnej oraz medialnej w szkole;

7) zarządza skontrum zbiorów biblioteki, odpowiada za ich protokolarne przekazanie przy zmianie bibliotekarza;

8) nadzoruje i ocenia pracę biblioteki.

 

5. Wydatki biblioteki pokrywane są z budżetu szkoły lub dotowane przez Radę Rodziców.

 

6. Regulamin biblioteki:

1) biblioteka szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku;

2) ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły;

3) wszystkich korzystających ze zbiorów bibliotecznych obowiązuje dbałość o wypożyczone książki i materiały;

4) z księgozbioru podręcznego można korzystać tylko i wyłącznie w czytelni biblioteki;

5) czytelnik zobowiązany jest uzyskać zgodę bibliotekarza na sporządzenie kserokopii z materiałów bibliotecznych;

6) jednocześnie można wypożyczyć cztery książki na okres dwóch tygodni, ale w szczególnie uzasadnionych przypadkach biblioteka może zwiększyć liczbę wypożyczonych książek (np. olimpijczykom, maturzystom, itp.), a także przedłużyć termin ich zwrotu;

7) szkoła umożliwia korzystanie z zasobów biblioteki w okresie ferii zimowych i letnich;

8) czytelnik, który w wyznaczonym terminie nie zwraca książek do biblioteki, zostanie ukarany ustnym upomnieniem lub pisemną uwagą przez bibliotekarza lub wychowawcę;

9) czytelnik może zwrócić się do bibliotekarza o rezerwację potrzebnej mu pozycji;

10) czytelnik może, pod nadzorem bibliotekarza, korzystać z komputerowego wyszukiwania informacji bibliograficznych;

11) czytelnik, w przypadku zniszczenia lub zagubienia książki oraz innych materiałów, zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję lub inną wskazaną przez bibliotekarza;

12) czytelnik korzystający z biblioteki i czytelni szkolnej zobowiązany jest do dbałości o mienie szkolne, a także ład i porządek na swoim stanowisku pracy;

13) czytelnik, który kończy szkołę, jest zobowiązany zwrócić do biblioteki wszystkie wypożyczone materiały przed końcem roku szkolnego.


                                                                                                                                           

Aktualności

Kontakt

  • Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X w Białogardzie
    ul. Grunwaldzka 46
    78-200 Białogard
    e-mail: sekretariat@lobialogard.pl
  • stacjonarny: 94 312-23-31
    komórkowy: 519 849 355

Galeria zdjęć