Menu główne

Projekty unijne

 

       W szkole od 2006 r. realizowane są programy unijne, dzięki którym placówka pozyskała m. in. dwie pracownie komputerowe, Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej w bibliotece szkolnej, tablice interaktywne i wiele pomocy dydaktycznych do pracowni biologii, chemii, matematyki i informatyki.

W latach 2006-2010 realizowane były następujące programy z wykorzystaniem środków unijnych:

- „Pracownie komputerowe dla szkół” (2006 r.) - stworzono 19 stanowisk komputerowych dla uczniów, pozyskano dla pracowni serwer wraz z monitorem i systemem sieciowym, 2 drukarki sieciowe, 2 skanery, wideoprojektor i komputer przenośny;

- „Pracownie komputerowe dla szkół” (2007 r.) - pozyskano kolejne stanowiska komputerowe  i sprzęt komputerowy;

- „Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w Bibliotekach” (2007 r.) - stworzono 4 stanowiska komputerowe, pozyskano urządzenie wielofunkcyjne, pakiet encyklopedii multimedialnych;

- „Przyjazna szkoła” (2007-2008) - na 600 zgłoszonych projektów wygrało 30, a w regionie zachodniopomorskim tylko białogardzkie LO. Uzyskane w ten sposób fundusze zostały przeznaczone na zajęcia pozalekcyjne, udostępniono szkole  platformę elektroniczną wymiany informacji, za pomocą której uczniowie mają możliwość ukończenia kursów e-learningowych oraz zorganizowanie zajęć wykorzystujących nowoczesne techniki multimedialne  (dla 30 osób), pozyskano  kamerę cyfrową.

W czerwcu 2009 r. zostały złożone dwa wnioski na realizację kolejnych projektów unijnych. Pierwszy dotyczył realizacji dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z języków obcych i matematyki; drugi - realizacji zajęć z zakresu wspomagania psychologicznego młodzieży  wiejskiej i z małych miast.

W latach 2010-2012 realizowane były dwa projekty ze środków EFS: „Wespół w Zespół z Matematyką bez Granic” i „As Kompetencji”, które objęły uczniów klas pierwszych. W pierwszym z tych projektów, realizowanym w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Matematycznym brali udział uczniowie z klas I a, c, d - przez cały trzyletni okres kształcenia odbywały się dodatkowe, bezpłatne zajęcia pozalekcyjne z matematyki w wymiarze 1 ha tygodniowo. Drugi projekt realizowany był w partnerstwie z Uniwersytetem Szczecińskim i firmą Combidata od drugiego semestru roku szkolnego 2009/2010 aż do sierpnia 2012 r. Uczniowie z klas I b i I c skorzystali z bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w ramach Ponadregionalnego Szkolnego Ruchu Naukowego wpływających na rozwój ich kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych. Zajęcia realizowane były w wymiarze 2 ha tygodniowo. Każdy uczeń brał udział w zajęciach prowadzonych przez kadrę dydaktyczną wyższych uczelni. Uczniowie mieli możliwość korzystania z nowoczesnych pomocy dydaktycznych i edukacyjnych zakupionych w ramach projektu. Udział
w projekcie miał pozytywne przełożenie na wyniki  matur poprzez wsparcie edukacyjne w ramach prowadzonych zajęć oraz materiałów e-learningowych. Uzupełnieniem zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych były festiwale naukowe z nagrodami dla autorów najlepszych projektów (pierwszy z nich odbył się 21 czerwca 2010 r. w LO), pokazowe wykłady, wycieczki naukowe krajowe lub zagraniczne.

Każdy z uczestników zajęć otrzymał pendrive i komplet materiałów szkolnych, natomiast szkoła otrzymała sprzęt multimedialny: laptop, rzutnik, tablice interaktywne, cyfrowy aparat fotograficzny, materiały biurowe, urządzenie wielofunkcyjne, tablice typu Flip-chart.

W roku szkolnym 2010/2011 uczniowie klas pierwszych zostali objęci projektem „Kompetencje kluczowe drogą do kariery”. Projekt realizowany był przez 5 semestrów, w pierwszym  roku realizacji każdy z uczestników wziął udział w zajęciach z doradztwa zawodowego i kompetencyjnego, odbyły się wyjazdy na uczelnie w Poznaniu, Szczecinie i Gdańsku. Projekt był dużym wsparciem dla uczniów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych. Realizowane przez nauczycieli zagadnienia programowe miały na celu przygotowanie uczniów do świadomego wyboru ścieżki edukacyjnej i łagodnego wejścia na rynek pracy. Udział w projekcie gwarantował podniesienie poziomu nauczania,  zdobycie wyższych wyników na egzaminach maturalnych, nawiązanie kontaktów z innymi placówkami i uczelniami wyższymi, wzrost kwalifikacji nauczycieli, promocję i wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły. W ramach projektu w czasie ferii letnich w 2011 r. część uczniów z klasy I c wzięła udział w obozie naukowym w Człuchowie.

W roku szkolnym 2011/2012 rozpoczęła się realizacja kolejnego  projektu „Szkoła sukcesu - ponadregionalny program rozwijania umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych  ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości i języków obcych”. Projekt realizowany był w latach 2011-2014 i obejmował  autorskie programy nauczania podstaw przedsiębiorczości i języka angielskiego przy wykorzystaniu platformy e-learningowej.  Projektem zostali objęci uczniowie z klas pierwszych, którzy  uczestniczyli co tydzień w stacjonarnych zajęciach z języka angielskiego i e-learningowych z podstaw przedsiębiorczości. W ramach projektu powstały Szkolne Koła Naukowe. Do realizacji ich programów wykorzystywano właśnie internetowe platformy e-learningowe. Połączenie tradycyjnych metod nauki z nowoczesnym kształceniem na odległość było efektywnym i atrakcyjnym sposobem uczenia. W ciągu trzech lat uczniowie wzięli udział w 300 godzinach lekcyjnych z języka angielskiego i 28 spotkaniach z nauczycielem podstaw przedsiębiorczości. Wszyscy zostali włączeni w ponadregionalny proces tworzenia i wzajemnej oceny, przygotowanych przez siebie projektów w trzech wersjach językowych: polskiej, niemieckiej i angielskiej. Projekt zakończył się w kwietniu 2014 r.

W roku szkolnym 2012/2013  rozpoczęła się realizacja projektu „Dajmy sobie szansę” dla uczniów klas pierwszych. W jego ramach 45 uczniów brało udział w zajęciach pozalekcyjnych z j. angielskiego lub j. niemieckiego, matematyki, biologii, chemii. W ramach projektu odbył się 25 września 2014 r. wyjazd na Politechnikę Koszalińską, gdzie uczniowie, pod opieką  nauczycieli Jolanty Musiał, Jerzego Chojnackiego oraz Wandy Sawko, wzięli udział w Zachodniopomorskim Festiwalu Nauki. Była to ponad 70-osobowa grupa uczniów z klas drugich i trzecich. Także w ramach tego projektu grupa uczniów z klas drugich uczestniczyła w wycieczce programowej do Gdańska i Gdyni w marcu 2015r. W programie wyjazdu była m.in. zwiedzanie oraz wizyta na uczelni. Projekt zakończył się  31 sierpnia 2015 r.

Aktualności

Kontakt

  • Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X w Białogardzie
    ul. Grunwaldzka 46
    78-200 Białogard
  • stacjonarny: 94 312-23-31
    komórkowy: 519 849 355

Galeria zdjęć