Menu główne

Regulamin Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego

Regulamin
Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego

w roku szkolnym 2019/2020

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu jest Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X
  w Białogardzie (dalej: „Organizator”).
 2. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych, oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych (dalej: „Uczestnik”).
 3. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 4. Zasady Konkursu zawarte są w Regulaminie. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie internetowej: www.lobialogard.pl
 5. Poprzez przystąpienie do Konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte 
  w Regulaminie.

 

§2. CELE I ZASADY KONKURSU

 1. Celem Konkursu jest rozwijanie zainteresowania językiem obcym, motywowanie do nauki języka angielskiego, zachęcanie uczniów do wykorzystywania swoich umiejętności językowych i popularyzowanie języka angielskiego.
 2. Każda szkoła może zgłosić do Konkursu maksymalnie 12 osób.
 3. Zgłoszenia uczestnictwa należy przesyłać do dnia 26 marca 2020 r. na adres sekretariat@lobialogard.pl.
 4. W dniu Konkursu niepełnoletni Uczestnik zgłasza się z wypełnionym załącznikiem nr 1,
  a pełnoletni z załącznikiem nr 2 Regulaminu.
 5. Materiały konkursowe opracowywane są przez nauczycieli języka angielskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Bogusława X w Białogardzie.

 

§3. PRZEBIEG I TERMINY KONKURSU

 1. Konkurs składa się z dwóch etapów: I – pisemny (test), II – ustny.
 2. Pierwszy etap Konkursu sprawdza znajomość języka angielskiego na poziomie wyższym
  i średniozaawansowanym. Test obejmuje zagadnienia gramatyczno-leksykalne, które sprawdzane są za pomocą zadań otwartych i zamkniętych. W teście przewiduje się m.in. następujące typy zadań: poprawa błędów (gramatyka), parafrazy (gramatyka), tłumaczenie fragmentów zdań (gramatyka i leksyka), test wielokrotnego wyboru (gramatyka i leksyka),
  słowotwórstwo „False friends”.
 3. Do drugiego etapu zakwalifikowanych zostanie 12 uczniów z najlepszymi wynikami
  z testu (6 uczniów ze szkół podstawowych oraz 6 osób ze szkół ponadpodstawowych). Aby zakwalifikować się do II etapu, uczeń powinien uzyskać co najmniej 50% punktów
  z testu. W przypadku, gdy zbyt mała liczba uczestników uzyska wymagany próg punktowy, przewiduje się możliwość obniżenia progu i wyłonienia 12 uczniów
  z najwyższym wynikiem. Lista uczniów zakwalifikowanych do II etapu i wyniki zostaną przesłane do szkół.
 4. Drugi etap Konkursu to rozmowa z Komisją konkursową w zakresie podstawy programowej szkoły reprezentowanej przez ucznia.
 5. Konkurs odbywa się w Liceum Ogólnokształcącym im. Bogusława X przy ulicy Grunwaldzkiej 46 w Białogardzie, w terminach:
 1. część pisemna (test) – 30.03.2020 r., o godzinie 13.00;
 2. część ustna – 06.04.2020 r. o godzinie 12.00.

 

§4. NAGRODY

 1. W ramach Konkursu zostaną przyznane nagrody rzeczowe.
 2. Laureaci Konkursu wraz z opiekunami otrzymają zaproszenie na uroczyste podsumowanie Konkursu, podczas którego zostaną wręczone nagrody, a także pamiątkowe dyplomy. 

 

§5. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. W celu oceny prac Organizator powoła Komisję Konkursową.
 2. Nagrody za pierwsze 3 miejsca będą przyznawane w dwóch kategoriach:
  1. szkoły podstawowe,
  2. szkoły ponadpodstawowe.
 3. Wyniki punktowe za I i II etap są sumowane. Tytuł laureata otrzymuje 6 uczniów
  z najwyższą sumą punktów, tzn. odpowiednio I, II i III miejsce według liczby punktów – 3 uczniów ze szkół podstawowych oraz 3 uczniów ze szkół ponadpodstawowych. 
 4. Laureatami Konkursu zostaną uczniowie, których testy zostaną najwyżej ocenione przez Komisję Konkursową. Od ww. decyzji nie przysługuje odwołanie.

 

§6. WYNIKI KONKURSU ORAZ WRĘCZENIE NAGRÓD

 1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora.
 2. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora o wynikach, godzinie 
  i miejscu wręczenia nagród drogą elektroniczną lub telefonicznie. 

 

§7. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Administratorem danych podanych przez Uczestnika Konkursu jest Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X w Białogardzie.
 2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Jerzy Nowosielski. Można się z nim kontaktować poprzez telefon szkoły: 943122331 lub e-mail na adres: jerzynowosielski@lobialogard.pl.
 3. Dane osobowe podane przez Uczestnika Konkursu, będą przetwarzane w celu organizacji, promocji i przeprowadzenia Konkursu i publikacji informacji o laureatach Konkursu na stronie internetowej Administratora, a także w celach archiwizacyjnych
  i rozliczalności wymaganej przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
  i Rady (UE) 2016/679  o ochronie danych osobowych, zwanego dalej RODO,
 4. Dane osobowe laureatów Konkursu oraz osób odbierających nagrody mogą być przekazane fundatorom nagród w celu dopełnienia wymogów formalnych związanych
  z otrzymaniem nagród.
 5. Administrator przetwarza wskazane dane osobowe w celu:
 1. umożliwienia Uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału,
 2. umożliwienia przeprowadzenia Konkursu,
 3. opublikowania informacji o laureatach,
 4. archiwizacji dokumentów. 
 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 lit. a. RODO.
 2. Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z wymaganiami ustawy o narodowym  zasobie archiwalnym i archiwach – przez czas określony w tych przepisach.
 3. Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  3. ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  4. wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi zorganizowania Konkursu oraz powiadomienia laureatów
  o przyznaniu nagród.
 5. Administrator nie przetwarza danych osobowych Uczestników Konkursu w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X w Białogardzie
  ul. Grunwaldzka 46
  78-200 Białogard
  e-mail: sekretariat@lobialogard.pl
 • stacjonarny: 94 312-23-31
  komórkowy: 519 849 355

Galeria zdjęć