• Regulamin Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego

    • Regulamin
     VIII Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego

     w roku szkolnym 2020/2021

      

      

     § 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

     1. Organizatorem Konkursu jest Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X w Białogardzie (dalej: „Organizator”). 
     2. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych, oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych (dalej: „Uczestnik”). 
     3. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 
     4. Zasady Konkursu zawarte są w Regulaminie. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz
      na jego stronie internetowej: www.lobialogard.pl.
     5. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnicy akceptują zasady zawarte w Regulaminie. 

      

     § 2. CELE I ZASADY KONKURSU

     1. Celem Konkursu jest rozwijanie zainteresowania językiem obcym, motywowanie do nauki języka angielskiego, zachęcanie uczniów do wykorzystywania swoich umiejętności językowych
      i popularyzowanie języka angielskiego. 
     2. Każda szkoła może zgłosić do Konkursu maksymalnie 5 osób. 
     3. Zgłoszenia uczestnictwa należy przesyłać do dnia 29 marca 2021 r. na adres sekretariat@lobialogard.pl.
     4. W dniu Konkursu niepełnoletni Uczestnik zgłasza się z wypełnionym załącznikiem nr 1, a pełnoletni
      z załącznikiem nr 2 Regulaminu.
     5. Materiały konkursowe opracowywane są przez nauczycieli języka angielskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Bogusława X w Białogardzie.

      

     § 3. PRZEBIEG I TERMINY KONKURSU

     1. Konkurs polega na sprawdzeniu w formie testu znajomości języka angielskiego na poziomie wyższymi średniozaawansowanym. Test obejmuje zagadnienia gramatyczno-leksykalne, które sprawdzanesą za pomocą zadań otwartych i zamkniętych. W teście przewiduje się m.in. następujące typy zadań: poprawa błędów (gramatyka), parafrazy (gramatyka), tłumaczenie fragmentów zdań (gramatykai leksyka), test wielokrotnego wyboru (gramatyka i leksyka), słowotwórstwo „False friends”. 
     2. Konkurs odbędzie się dnia 12 kwietnia 2021 r., o godzinie 13.00 w Liceum Ogólnokształcącym
      im. Bogusława X przy ulicy Grunwaldzkiej 46 w Białogardzie.

      

     § 4. NAGRODY

     1. W ramach Konkursu zostaną przyznane nagrody rzeczowe. 
     2. Laureaci Konkursu wraz z opiekunami otrzymają zaproszenie na uroczyste podsumowanie Konkursu, podczas którego zostaną wręczone nagrody, a także pamiątkowe dyplomy.  

      

     § 5. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

     1. W celu oceny prac Organizator powoła Komisję Konkursową.
     2. Nagrody za pierwsze 3 miejsca będą przyznawane w dwóch kategoriach:
      1. szkoły podstawowe,
      2. szkoły ponadpodstawowe.
     3. Tytuł laureata otrzymuje 6 uczniów z najwyższą sumą punktów, tzn. odpowiednio I, II i III miejsce według liczby punktów – 3 uczniów ze szkół podstawowych oraz 3 uczniów ze szkół ponadpodstawowych.  
     4. Laureatami Konkursu zostaną uczniowie, których testy zostaną najwyżej ocenione przez Komisję Konkursową. Od ww. decyzji nie przysługuje odwołanie. 

      

     § 6. WYNIKI KONKURSU ORAZ WRĘCZENIE NAGRÓD

     1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora.
     2. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni drogą elektroniczną lub telefonicznie przez Organizatora
      o wynikach, godzinie i miejscu wręczenia nagród.  

      

     § 7. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

     1. Administratorem danych podanych przez Uczestnika Konkursu jest Organizator Konkursu. 
     2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Jerzy Nowosielski. Można kontaktować się z nim poprzez telefon szkoły: 943122331 lub e-mail na adres: jerzynowosielski@lobialogard.pl. 
     3. Dane osobowe podane przez Uczestnika Konkursu, będą przetwarzane w celu organizacji, promocji
      i przeprowadzenia Konkursu i publikacji informacji o laureatach Konkursu na stronie internetowej Organizatora, a także w celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  o ochronie danych osobowych, zwanego dalej RODO.
     4. Dane osobowe laureatów Konkursu oraz osób odbierających nagrody mogą być przekazane fundatorom nagród w celu dopełnienia wymogów formalnych związanych z otrzymaniem nagród. 
     5. Organizator przetwarza wskazane dane osobowe w celu:
      1. umożliwienia Uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału, 
      2. umożliwienia przeprowadzenia Konkursu, 
      3. opublikowania informacji o laureatach, 
      4. archiwizacji dokumentów.
     6. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 lit. a. RODO. 
     7. Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z wymaganiami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – przez czas określony w tych przepisach.
     8. Osoby, których dane osobowe przetwarza Organizator, mają prawo do:
      1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
      2. sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego
       z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; 
      3. ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 
      4. wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
     9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Organizatorowi zorganizowania Konkursu oraz powiadomienia laureatów o przyznaniu nagród.
     10. Organizator nie przetwarza danych osobowych Uczestników Konkursu w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.