Menu główne

Regulamin Konkursu Wiedzy o HIV/AIDS

Regulamin Konkursu

Wiedzy o HIV/AIDS

„Żyję bez ryzyka”

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu jest Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X
  w Białogardzie (dalej: „Organizator”).
 2. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych, oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych (dalej: „Uczestnik”).
 3. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 4. Zasady Konkursu zawarte są w Regulaminie. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie internetowej: www.lobialogard.pl
 5. Poprzez przystąpienie do Konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte 
  w Regulaminie.

 

§2. CEL I PRZEDMIOT KONKURSU

 1. Celem Konkursu jest pozyskanie informacji obejmujących rozumienie terminów HIV
  i AIDS, pogłębianie wiedzy o chorobie AIDS, poznanie i propagowanie różnych typów działań i zachowań w celu zapobiegania HIV/AIDS, poznanie dróg zakażenia wirusem HIV, poznanie sposobów zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby, zapoznanie się
  z informacjami na temat testu wykrywającego obecność HIV w organizmie, kształtowanie umiejętności rozróżniania zachowań ryzykownych i bezpiecznych, kształtowanie zachowań tolerancyjnych oraz dążenie do integracji uczniów szkół podstawowych
  i ponadpodstawowych.
 2. Konkurs polegał będzie na rozwiązaniu testu w dwóch kategoriach wiekowych:

a) szkoły podstawowe,

b) szkoły ponadpodstawowe.

 

§3. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. Do 26 listopada 2019 r. do godziny 15.00 należy zgłaszać chęć uczestnictwa
  w Konkursie w sekretariacie szkoły osobiście lub drogą elektroniczną na adres sekretariat@lobialogard.pl.
 2. Konkurs odbędzie się 29 listopada 2019 r. o godzinie 13.00 w auli Liceum Ogólnokształcącego im. Bogusława X.
 3. W dniu Konkursu niepełnoletni Uczestnik zgłasza się z wypełnionym załącznikiem nr 1,
  a pełnoletni z załącznikiem nr 2 Regulaminu.

 

§4. NAGRODY

 1. W ramach Konkursu zostaną przyznane nagrody rzeczowe.
 2. Laureaci Konkursu wraz z opiekunami otrzymają zaproszenie na uroczyste podsumowanie Konkursu, podczas którego zostaną wręczone nagrody,  a także pamiątkowe dyplomy. 

 

§5. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. W celu oceny prac Organizator powoła Komisję Konkursową, 
 2. Laureatami konkursu zostaną uczniowie, którzy w każdej kategorii wiekowej otrzymają najwyższą punktację (miejsce od pierwszego do trzeciego). W sytuacji, kiedy punktacja będzie taka sama liczba laureatów w każdej kategorii wiekowej może być większa niż trzech. Testy ocenione zostaną przez Komisję Konkursową. Od ww. decyzji nie przysługuje odwołanie.

§6. WYNIKI KONKURSU ORAZ WRĘCZENIE NAGRÓD

 1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.lobialogard.pl
 2. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora o wynikach, godzinie 
  i miejscu wręczenia nagród drogą elektroniczną lub telefonicznie. 

 

§7. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Administratorem danych podanych przez Uczestnika Konkursu  jest  Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X w Białogardzie.
 2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Pan Jerzy Nowosielski. Można
  się z nim kontaktować poprzez telefon szkoły: 943122331 lub e-mailem na adres: jerzynowosielski@lobialogard.pl.
 3. Dane osobowe podane przez Uczestnika Konkursu, będą przetwarzane w celu organizacji, promocji i przeprowadzenia Konkursu i publikacji informacji o laureatach Konkursu na stronie internetowej Administratora, a także w celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych, zwanego dalej RODO,
 4. Dane osobowe laureatów Konkursu oraz osób odbierających nagrody mogą być przekazane fundatorom nagród w celu dopełnienia wymogów formalnych związanych
  z otrzymaniem nagród.
 5. Administrator przetwarza wskazane dane osobowe w celu:
 1. umożliwienia uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału,
 2. umożliwienia przeprowadzenia Konkursu,
 3. opublikowania informacji o laureatach,
 4. archiwizacji dokumentów. 
 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 lit. a. RODO.
 2. Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z wymaganiami ustawy o narodowym  zasobie archiwalnym i archiwach – przez czas określony w tych przepisach.
 3. Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  3. ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  4. wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi zorganizowania Konkursu oraz powiadomienia laureatów o przyznaniu nagród.
 5. Administrator nie przetwarza danych osobowych Uczestników Konkursu w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 

Aktualności

Kontakt

 • Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X w Białogardzie
  ul. Grunwaldzka 46
  78-200 Białogard
 • stacjonarny: 94 312-23-31
  komórkowy: 519 849 355

Galeria zdjęć