• Deklaracja dostępności

   • Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X w Białogardzie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.lobialogard.pl

    Data publikacji strony internetowej: 2015-11-04
    Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-25
    Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-18
    Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

    Dane teleadresowe jednostki:
    Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X w Białogardzie
    ul. Grunwaldzka 46
    78-200 Białogard
    tel. 94 312 23 31
    e-mail: sekretariat@lobialogard.pl
    ePUAP: /LO_Bialogard/SkrytkaESP

    Status pod względem zgodności z ustawą

    Strona internetowa jest częściowo przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Została stworzona zgodnie ze standardami W3C i WCAG 2.0. Dostęp do treści jest ułatwiony poprzez korzystanie ze skrótów klawiaturowych. Serwis w znacznym stopniu spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością. Portal został zaprojektowany zgodnie z wymaganiami kontrastu opisanymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności
    z 12 kwietnia 2012 r. Wszystkie elementy na stronie spełniają minimalne wymagania kontrastu koloru treści do tła. Powyższe Rozporządzenie ustaliło minimalny kontrast na poziomie 4,5:1.
    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

    • filmy nie posiadają audiodeskrypcji, gdyż w większości zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
    • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

    Wygląd strony

    • serwis posiada wygodną nawigację ułatwiającą przeglądanie treści poprzez osoby niedowidzące i niesłyszące,
    • możliwa zmiana wielkości czcionki,
    • zastosowano prawidłowy kontrast,
    • konsekwentna nawigacja – spójna i logiczna,
    • tytuły stron prawidłowo wdrożone w całym serwisie, każda strona posiada swój własny tytuł stworzony w oparciu o jeden ustalony wzorzec,  
    • nagłówki prawidłowo wdrożone w stronie głównej oraz podstronach,
    • linki prawidłowo wdrożone w całym serwisie,
    • fokus oraz tabindex – prawidłowo wdrożone, każdy element nawigacji ma wyraźne obramowanie na aktywnych elementach strony a nawigacja za pomocą klawisza Tab jest logiczna,
    • pułapki klawiaturowe – wykluczone,
    • wszelkie informacje zawarte w serwisie są redagowane w sposób zrozumiały i czytelny,
    • elementy graficzne i zdjęcia mają wypełniony tzw. atrybut alt, w którym zawarte są opisy, odczytywane przez czytniki ekranów czyli aplikacje używane przez osoby niewidome
     i niedowidzące.

    Dostępność architektoniczna

    Osoby posiadające trudności w poruszaniu się mogą skorzystać z wejścia do budynku szkoły, które znajduje się w łączniku pomiędzy budynkiem głównym i halą sportową – od strony parku. Przy drzwiach wejściowych usytuowane jest miejsce parkingowe. Wewnątrz budynku, przy wejściu, znajduje się winda, która  umożliwia dostęp do wszystkich pomieszczeń.

    Osoby z psem asystującym mają prawo wejścia do budynku i poruszania się po nim.

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt
    z Koordynatorem do spraw dostępności:

    Zbigniew Raczewski (e-mail: raczewski.zbigniew@powiat-bialogard.pl; tel. 943120951).
    Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności.

    Procedura wnioskowa/skargowa

    Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości pliku i problemu itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

    Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

    W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności
    lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

    Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich – www.rpo.gov.pl

     

 • Aktualności

  • Kontakt

   • Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X w Białogardzie
   • stacjonarny: 94 312-23-31
    komórkowy: 519 849 355
   • ul. Grunwaldzka 46
    78-200 Białogard
    Poland
   • Sekretariat czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00
   • ePUAP /LO_Bialogard/SkrytkaESP
 • Galeria zdjęć

   brak danych