• 2019/2020

    •  

     NADLEŚNICTWO BIAŁOGARD

        13 września 2019 r. uczniowie klas I a i I f, wraz w wychowawcami Panią Joanną Grędecką i Panią Barbarą Małachowską – Tkaczyk oraz pedagogiem szkolnym Panią Sabiną Derewońko, uczestniczyli w ognisku integracyjnym na terenie Nadleśnictwa Białogard. odzież wzięła udział w prelekcji przygotowanej przez panią leśnik – Patrycję Majchrzak nt. bezpieczeństwa w lesie, zwierząt i roślin leśnych. Uczniowie mieli możliwość zapoznania sie z zawodem leśnika.

                           

                                                  

     mgr Sabina Derewońko


      

     INKUBATOR TECHNOLOGICZNY W BIAŁOGARDZIE

      

        23 i 27 września 2019 r. uczniowie z klas trzecich wzięli udział w Dniach Otwartych Inkubatora Technologicznego
     w Bia
     łogardzie. 
     odzież uczestniczyła w wykładzie nt. Regionalnego rynku pracy i perspektyw jego rozwoju. Uczniowie zapoznali się z funkcjonowaniem takich firm jak: Valassis, SBC Windows&Doors, Centrum Malowania Proszkowego oraz Kabel-Technik-Polska.

      

                  

     mgr Sabina Derewońko


      

     ZAJĘCIA PT. "TERAZ TY BĄDŹ SĘDZIĄ"

        7 grudnia 2019 r. uczniowie klasy II a mieli możliwość udziału w nietypowej lekcji profilaktyczno – wychowawczej. Młodzież spotkała się z sędzią Sądu Rejonowego w Białogardzie Panią Anną Rutecką–Jankowską.

        Warsztaty „Teraz Ty bądź sędzią”, miały na celu zwiększenie świadomości prawnej, a także zapoznanie z pracą sędziego. Podczas zajęć uczniowie oglądali symulacje rozpraw sądowych i wcielali się w rolę sędziego. Wybrane sprawy dotyczyły handlu narkotykami i jazdy samochodem pod wpływem środków odurzających oraz uporczywego nękania
     w Internecie.

      

                                

     mgr Sabina Derewońko

      


      

     ZAWÓD SĘDZIEGO - WARSZTATY W SĄDZIE REJONOWYM W BIAŁOGARDZIE

        15 stycznia oraz 3 lutego 2020 r. uczniowie z klasy I c i I d wzięli udział w zajęciach na terenie Sądu Rejonowego
     w Białogardzie zorganizowanych przez Panią Sabinę Derewońko. Pani Sędzia Anna Rutecka - Jankowska przybliżyła młodzieży specyfikę swojej pracy, przedstawiła ścieżkę edukacyjną zawodów: sędziego, prokuratora, adwokata i radcy prawnego, omówiła wygląd sali rozpraw, zapoznała uczniów ze skutkami łamania prawa oraz odpowiedziała na liczne pytania związane ze swoim zawodem.

                                 

                                   

                       

      mgr Sabina Derewońko

      


      

     „EMPATYCZNE SŁUCHANIE – KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA”

       17 stycznia 2020 r. uczniowie z klas I b i I c wzięli udział w warsztatach nt. „Empatyczne słuchanie – komunikacja interpersonalna”.

     Zajęcia przeprowadzone zostały przez Panią Ewę Cieszko - Kowalską i Panią Marzenę Jakubowską – psycholożki
     z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Białogardzie.

     Uczniowie analizowali przygotowane scenki dotyczące sytuacji trudnych emocjonalnie i formułowali empatyczne komunikaty. Młodzież dowiedziała się jak nazywać emocje i jak z empatią słuchać drugiej osoby.

                                                   

     mgr Sabina Derewońko

      


      

      ZAJĘCIA NT. "BEZPIECZNE FINANSE - BEZPIECZNA TOŻSAMOŚĆ"

        31 stycznia 2020 r. uczniowie z klas trzecich wzięli udział w zajęciach przeprowadzonych przez Panią Dorotę Wudarską - Dyrektor Banku Spółdzielczego w Białogardzie oraz Pana Bartłomieja Haltera – doradcę klienta. Uczniom przedstawiono zasady bezpiecznego pożyczania pieniędzy. Omówiono różnicę pomiędzy pożyczką
     a kredytem. Młodzież została zapoznana z takimi pojęciami jak: historia kredytowa, zdolność kredytowa, cel kredytu, rzeczywiste oprocentowanie, Biuro Informacji Kredytowej, spirala zadłużenia. Omówiono również konsekwencje niespłacania kredytów i ewentualne możliwe rozwiązania. Uczniowie dowiedzieli się jak bezpiecznie zachowywać się w Internecie i jak chronić swoje dane osobowe. Na zakończenie zajęć młodzież obejrzała film
     pt. „Bezpieczne finanse – bezpieczna tożsam
     ość”.

      

                                                                                

      

     mgr Sabina Derewońko

      


      

     VIII TARGI EDUKACJI I PRACY W LO

      

                                

           

      

     mgr Sabina Derewońko


      

     Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X w Białogardzie,

     Szkolny Ośrodek Wspierania Kariery,
     Starosta Białogardzki

      

     zapraszają na

      

     VIII TARGI EDUKACJI I PRACY
     SZKÓŁ WYŻSZYCH, POLICEALNYCH

     I ZAKŁADÓW PRACY.

      

      

     28 lutego 2020r.
     godz. 11.00 - 13.00

      

     Hala widowiskowo - sportowa

     Liceum Ogólnokształcącego im. Bogusława X

     ul. Grunwaldzka 46 w Białogardzie

     mgr Sabina Derewońko


      

     CO TO EUROPASS ?

     Zachęcam zainteresowane osoby do skorzystania z informacji umieszczonych na stronie internetowej:  europass.org.pl

     Europass to zestaw 5 dokumentów pozwalających zaprezentować umiejętności
     i kwalifikacje w sposób jasny i zrozumiały w całej Europie.

     Europass służy zapewnieniu obywatelom wszystkich państw UE równych szans w przedstawianiu kwalifikacji i doświadczenia zawodowego w sposób zrozumiały nie tylko w kraju ojczystym, ale w całej Europie. Europass ustanowiony został decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 grudnia 2004.

      


     Europass może być wykorzystany:

     • przy poszukiwaniu pracy w kraju i za granicą,
     • do przygotowania kompletnego portfolio dokumentów związanych z karierą zawodową,
     • w celu udokumentowania kwalifikacji zdobytych w różnej formie (kształcenie formalne, szkolenia, staże i praktyki zagraniczne),
     • do samooceny i prezentacji kompetencji językowych,
     • przy wyjeździe na staż lub praktykę,
     • w przypadku kontynuacji nauki za granicą,
     • przy przekwalifikowaniu się.

      

     W SKŁAD EUROPASS WCHODZĄ:

     Curriculum Vitae (CV)

     Europass – CV jest przydatny każdemu, kto chce zaprezentować pracodawcy
     w kraju czy za granicą swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe. Jest to wyjątkowy formularz życiorysu, używany w takiej samej formie we wszystkich krajach UE, który dodatkowo:

     • przejrzyście prezentuje dane osobowe oraz informacje o posiadanych kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym;
     • umożliwia porównywanie kwalifikacji kandydatów do pracy pochodzących
      z różnych krajów UE;
     • zbiera i porządkuje wszystkie konieczne informacje, co jest szczególnie ważne dla osób, które piszą CV po raz pierwszy;
     • otwiera drogę do zatrudnienia w instytucjach, które wymagają CV właśnie w tym formacie.

      

     Europass – Suplement do Dyplomu

     W odniesieniu do europejskiego rynku pracy dokument zwiększa czytelność dyplomów wydawanych przez polskie uczelnie.

     W dokumencie możesz zawrzeć pełne informacje  na temat poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji zdobytych podczas studiów, a także swoich szczególnych osiągnięć oraz uprawnień zawodowych.

     Suplementy nie zastępują dyplomów, a jedynie stanowią do nich dodatek.

     Główną zaletą suplementu jest zwiększenie czytelności posiadanych dokumentów dla pracodawców na europejskim rynku pracy. Mogą dzięki nim porównywać kwalifikacje kilkorga kandydatów na to samo stanowisko i łatwiej orientować się w poziomie ich umiejętności oraz znaczeniu przedstawionych dyplomów.

      

     Paszport Językowy

     Europass - Paszport Językowy przedstawia całą „biografię językową” posiadacza dokumentu, czyli etapy i formy kształcenia oraz informacje na temat wykorzystania języka obcego.

     Dokument przeznaczony dla każdej osoby, która chce w spójny sposób przedstawić swoje umiejętności językowe:

     • odbyte kursy;
     • zdobyte certyfikaty;
     • zdane egzaminy

     Dokument ten umożliwia również wykazanie się umiejętnościami nabytymi poprzez własne doświadczenia czy samokształcenie. Jest to więc dokument szczególnie ważny i przydatny dla osób nie mogących potwierdzić swojej znajomości języka obcego zdanymi egzaminami czy odpowiednimi certyfikatami.

     Europass – Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe

     Dokument zawiera szczegółowy opis umiejętności i kompetencji uzyskanych przez posiadacza dyplomu lub świadectwa zawodowego wraz ze wskazaniem zawodów dostępnych do wykonywania.

     W dokumencie lub dokumentach znajdziesz szczegółowy opis umiejętności
      i kompetencji uzyskanych przez posiadacza dyplomu zawodowego wraz ze wskazaniem zawodów, które są dla niego dostępne, z zastrzeżeniem, iż prawo do ich wykonywania w poszczególnych państwach członkowskich UE może być uwarunkowane spełnieniem dodatkowych wymogów.

     Suplementy są jedynie dodatkiem do posiadanego już dyplomu.

     Suplementy ściśle powiązane są z zawodem – w danym kraju wszyscy posiadacze określonego dyplomu/świadectwa otrzymają do niego taki sam suplement.

     Struktura dokumentu jest jednolita dla wszystkich państw członkowskich UE, chociaż w Polsce w suplementach dodatkowo umieszcza się numer dyplomu / świadectwa oraz nazwisko i imię posiadacza.

      

     Europass – Mobilność

     Dokument służy do potwierdzenia okresów nauki lub szkolenia, odbywanych
     w innym kraju europejskim w ramach wyjazdu zorganizowanego (określanych mianem europejskich ścieżek kształcenia). Dokument można utworzyć za pośrednictwem systemu Europass Mobilność On-Line (EMOL).

     W dokumencie wpisz studia odbyte na zagranicznych uczelniach, kursy, warsztaty, seminaria, konferencje, udział w zajęciach organizowanych przez placówki partnerskie swoją praktykę lub staż zawodowy oraz informacje
     o doświadczeniu zdobytym w ramach wolontariatów.

     Pamiętaj o:

     • semestrach zaliczonych w ramach programów wymiany
     • praktykach zawodowych
     • odbytych wolontariatach
     • współpracy (zawodowej/w ramach wolontariatu) z organizacjami pozarządowymi

     Zwróć uwagę, że Europass – Mobilność potwierdza tylko doświadczenie zdobyte w ramach wyjazdu zorganizowanego (np. wymiany studenckiej, stażu w przedsiębiorstwie, udziału w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego, np. kurs językowy, metodyczny, tematyczny, job shadowing).

     Dokument ten przysługuje każdemu – niezależnie od wieku czy wykształcenia – kto przyjeżdża do kraju europejskiego w celu odbycia nauki lub zdobycia doświadczenia zawodowego w ramach wyjazdu zorganizowanego.

     Instytucją wydającą dokument jest instytucja wysyłająca osobę na staż/praktykę/okres nauki za granicę.

     Skontaktuj się z instytucją wysyłającą, jeśli chcesz otrzymać dokument.

     Strona wysyłająca oraz strona przyjmująca we współpracy (i w uzgodnionym między sobą języku) wypełniają dokument.

     Partnerami mogą być uczelnie wyższe, szkoły, ośrodki szkolenia zawodowego, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe itd.

     mgr Sabina Derewońko